[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บหน่วยราชการ
e-Learning

เว็บไซต์หน่วยงาน ราชการ
ค้นหาจาก google

  
วิสัยทัศน์โรงเรียน  
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์
“จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูและผู้บริหารสู่มือ อาชีพ นักเรียนมีศักยภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วม ก้าวสู่สากลภายในปีการศึกษา 2562”
พันธกิจ
1. พัฒนาสภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2553 โดยพัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวีตอย่างพอเพียง
4. พัฒนาหรือใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด
5. สร้างความตระหนักให้ชุมชนหรือทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา
6. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ
7. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดย ยึดหลักประชาธิปไตย
8. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ระดับองค์กร
1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป
3. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ชีวีอย่างพอเพียง สามารถนำการ ทำกิจกรรมได้
ระดับดีขึ้นไป
4. ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถใน
การสอนและการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดระดับดีขึ้นไป
5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องข้อง ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป
7. โรงเรียน ครู ผู้บริหารและนักเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าสู่สากล ภายในปี 2562
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอำนาจ และการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
เป้าประสงค์ระดับฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
4. สถานศึกษามีหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนให้การ
ดำเนินการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายได้
ฝ่ายบริหารบุคคล
1. ครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูและผู้บริหารสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน งบประมาณ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
2. สถานศึกษามีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็น
สำคัญ
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียน ครู ผู้บริหาร นักเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
6. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย เพียงพอต่อการตัดสินใจ
7. สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมของชุมชน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
วิชาการดี หมายถึง นักเรียนมีผลการเฉลี่ยตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
กีฬาเยี่ยม หมายถึง นักเรียนทุกระดับชั้นมีพื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตบอล
เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง นักเรียนร้อยละ 90 คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ไหว้สวย ยิ้มใส แต่งกายดี
ไหว้สวย หมายถึง นักเรียนไหว้ได้ถูกต้องตามรูปแบบ นักเรียนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งเมื่อพบกัน
และไหว้เพื่อนให้ไหว้ในกิจกรรมหน้าเสาธง
ยิ้มใส หมายถึง นักเรียนฟันสวย เน้นสุขภาพในช่องปาก หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
แต่งกายดี หมายถึง นักเรียนทุกคนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด